Special Needs Trust Frågor och Svar

Q: Kan någon annan än en förälder öppna eller bidra till en Special Needs Trust för en individ? Till exempel en vän eller morförälder?

        S: Om det är en tredje part SNT, ja. Alla över 18 år kan öppna och/eller bidra till en SNT till förmån för någon som får statliga förmåner. 

Q: Bör Special Needs Trust delvis finansieras när den sätts upp (eller ett litet symboliskt belopp)? Om du skapar en inter vivos SNT (skapad av en levande person till förmån för en annan person), bör den delvis finansieras.

       A: Vanligtvis kan det vara det minsta belopp som krävs för att öppna ett bankkonto. Du kan också finansiera SNT genom en livförsäkring, dvs. ange SNT som förmånstagare av livförsäkringen. Eller så kan du till och med använda andra tillgångar för att finansiera SNT som affärsintressen, aktier, obligationer, fastigheter etc.

Q: Hur ofta ska förtroendet gås över av en advokat?

      S: Bolagsplaner bör granskas vart 5-10 år eller vid en betydande livshändelse, dvs skilsmässa, förtroendeförordnande, vissa lagändringar, etc. 

Q: För pengarna som går in i en stiftelse för ditt barn, vad händer om ditt barn dör med pengar kvar i stiftelsen? Är det möjligt att få den oanvända delen av förtroendet att ärvas av andra familjemedlemmar?

      S: För en tredje part SNT anger du i förtroendeavtalet vem du vill ska ärva pengarna vid den funktionshindrade förmånstagarens död. I många fall upphör trusten när den funktionshindrade förmånstagaren avlider och förvaltningsboet delas antingen ut enligt trustavtalet och de utsedda sekundära förmånstagarna eller så faller det i den avlidnes dödsbo. Jag rekommenderar inte att låta det senare hända. För en första part SNT finns det en obligatorisk Medicaid-återbetalningsbestämmelse. 

Q: Skulle Special Needs Trust lägga ut specifika saker som trustpengarna kommer att täcka eller finns det en allmän term som kan användas av exekutörerna för att säkerställa att oförutsedda behov kan tillgodoses (till exempel en särskilt utrustad skåpbil som inte behövdes när förtroendet bildades)?

      S: Det är bäst att överlåta utdelningarna till förmånstagaren helt efter eget gottfinnande (förvaltaren har fullständig kontroll); dock rekommenderar jag att du lägger in exempel i förtroendeavtalet, dvs vissa specialbilar osv.

Q: Vad händer om någon oväntat lämnar pengar till barnet? Kan trusten specificera att eventuella pengar som lämnas till honom/henne dirigeras till trusten så att detta oväntade arv inte påverkar tjänsterna?

    S: Du KAN i Texas genom ett familjeförlikningsavtal och så länge som Medicaids rapporteringskrav följs. Som ett mer allmänt uttalande, om någon lämnar pengar direkt till en person som får statliga förmåner, finns det sätt att fixa det, men du kommer att vilja kontakta en advokat ASAP eftersom det varierar beroende på statlig lag och särskilda Medicaid-program. Jag rekommenderar starkt att du skapar en tredje parts SNT nu så att du inte stöter på några problem som detta där du kan behöva skapa en första part SNT, som finansieras av barnets egna arvspengar eftersom det då är föremål för Medicaid återbetalningskrav. Åtminstone om det redan finns en tredje part SNT är det ett bättre argument att få mormors legat utbetald till SNT istället för den funktionshindrade personen direkt.

Q: Behöver stiftelsen ha en exekutor? Vad händer om testamentsexekutorn går bort?

     S: Den behöver ha en förvaltare och du bör ha 2-3 alternativ/back-ups ifall den första beteckningen går bort. Eller så kan du använda en Pooled Trust där en ideell organisation fungerar som Trustee eller Corporate Trustee om inga familjemedlemmar eller vänner är villiga att agera som Trustee eller suppleanter. 

Q: När ska förtroendet bildas? Hur lång tid tar processen?

    S: Jag skulle ställa in det nu antingen genom ditt testamente eller som en fristående. Det beror på advokatens tillgänglighet, men det bör inte ta mer än 2 möten. 

Q: Fungerar alla truster i ett tillstånd när de väl har skapats? Eller, om personen flyttar till ett annat tillstånd, måste ett nytt förtroende skapas/aktuellt förtroende uppdateras?

    S: Det är klokt att få en advokat i ditt land att åtminstone granska det om du flyttar. Det kan till exempel finnas olika rapporteringskrav. Avvikelsen i lagarna handlar mer om administrationen av trusten och för att vara säker på att det finns de nödvändiga bestämmelserna i trustavtalet baserat på statlig lag.

Q: Kan vi bara se över vad medlen i en stiftelse för särskilda behov kan användas till?

     A: Jag vet att det finns många begränsningar men jag vet inte detaljerna. En bra tumregel är att inte använda trustmedel på något som Medicaid eller SSI betalar för. 

Q: Ur ett fastighetsplaneringsperspektiv, vad är det maximala beloppet du skulle rekommendera att lämna till en fond för särskilda behov? Vi har två andra typiska barn och vi vill inte överkapitalisera ett förtroende med särskilda behov när vi passerar, särskilt med tanke på att vi har två andra barn.

      S: Jag tycker att en bra sak att göra är att ha en livförsäkring för dina vanliga barn och en för ditt barn med särskilda behov. Det finns inget maxbelopp utan jag skulle utgå från barnets behov nu och när de väl är vuxna.

Q: Detta passar ihop med frågan ovan, kan vi se över vad som händer med överblivna medel i stiftelsen när vårt barn med särskilda behov går bort? I vilka fall är de tillbakadragna av staten kontra distribuerade till förvaltarna?

     A: Ja. De fall där det finns en "clawback" för Medicaid är ett första parts SNT eller ett ABLE-konto. 

Q: Anses en vuxen funktionshindrad 19-åring (som jag har förmynderskap över) som bor hos mig och betalar hyra till mig med sina SSI-pengar fortfarande vara ett beroende av mig? Be om skattemässiga och juridiska ändamål.

         A: Det borde det vara. 

Q: Vilka är de största skillnaderna mellan ett förtroende för särskilda behov och ett ABLE-konto? (t.ex. Finns det olika regler om hur pengarna kan användas? Och i de flesta (alla?) stater, konfiskeras pengarna som finns kvar på ett ABLE-konto efter att en person dör av staten som ersättning för pengarna som Medicaid har spenderat under kursen av personens liv Gäller det samma för ett förtroende med särskilda behov?

      S: Om du upprättar en tredje parts SNT nu eller genom ditt testamente, finns det inget krav på statlig ersättning, och du kan lämna medlen till vem du vill när den funktionshindrade personen som får förmåner avlider. Den stora skillnaden mellan ett tredje parts SNT och ett ABLE-konto är att med en tredje parts SNT är skaparen av förtroendet någon annan än förmånstagaren och den finansieras av andra än förmånstagaren. ABLE-kontot och första part SNT används som konton för att skydda pengar som direkt ges till en funktionshindrad person och måste hållas på ett separat konto så att de inte förlorar sina förmåner; dock är de båda föremål för statlig ersättning vid den funktionshindrade personens död. 

Q: Är reglerna för Special Needs Trust olika från stat till stat?

A: Tyvärr, ja, så det är klokt att få en advokat i ditt land för att åtminstone granska det om du flyttar. Det kan till exempel finnas olika rapporteringskrav. Avvikelserna i lagarna handlar mer om administrationen av trusten och för att vara säker på att det finns de nödvändiga bestämmelserna i trustavtalet baserat på statlig lag. 

Q: Måste du ha ett testamente för att skapa ett förtroende för särskilda behov?

     Ett nej.